Global
Cloud
Local

תערוכה עם פאזאל שייח', שעוקבת אחר הנישולים והעקירות של מלחמת ערב-ישראל בשנת 1948, והשלכותיהם על פלסטינים, בדואים וישראלים

Values


עצמאות | נכבה

סדרה של 65 דיפטיכוניםط אחד לכל שנהط בין השנים 1948 ו-2013, שממקמת בצוותא דיוקנאות של בני אדם משני צדי הסכסוך הישראלי פלסטיני.

Fields of Knowledge
  • Aesthetics / Media
  • Memory
  • Politics / Economics

Opens to public

04/21/2016

עצמאות | נכבה היא סדרה של 65 דיפטיכונים - דיפטיכון אחד לכל שנה בין השנים 1948 ו-2013 - שממקמת בצוותא דיוקנאות של בני אדם משני צדי הסכסוך הישראלי פלסטיני, בסדר גילאים עולה. הדיוקנאות הכפולים מבקשים מאיתנו לחשוב לא רק על היחסים שהתקיימו בין ישראלים לפלסטינים לפני המלחמה - כל דיוקן מציג מישהו שחי בפלסטינה לפני ייסוד מדינת ישראל או מישהו שאבותיו חיו בה - אלא גם על המדיניות הבלתי אפשרית של הפרדה, שמשמרת גם כיום הבחנה בין השחרור הישראלי לקטסטרופה הפלסטינית. תוך יצירת קשר בין שני מתרסי הקו המפריד, מזמינים אותנו הדיוקנאות לשים לב לקשרים המתמשכים שמחברים יחדיו את העבר, ההווה והעתיד: עבר שקדם לחלוקה בין עצמאות לנכבה, הווה שעודנו רדוף על ידי חלוקה זו ומוגדר על ידה, ועתיד אפשרי שאם יתחיל מהקשרים הללו כנקודת מוצא, יוכל לאפשר מחר שונה וסלחני יותר.

תצלומים מסדרה זו יוצגו במקומות ובתאריכים הבאים:

Pace/MacGill Gallery
New York
April 21-June 11, 2016